رویه های بازگرداندن کالا

اگر از خرید خود ناراضی بودید می توانید بدون دست کاری در برچسب و به همراه داشتن فاکتور خرید برای تعویض جنس خود اقدام فرمایید.